Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /wp-settings.php on line 18
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Anny Dobosz

O poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Anny Dobosz posiada status Niepublicznej Poradni i działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z (Dz. U. Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami.

Poradnia posiada zaświadczenie numer 2/P/08 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa.

Nasi  specjaliści uprawnieni są do wydawania opinii w sprawach:

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
  • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu/egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.
  • do oceny możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Opinie wystawiane przez naszą Poradnię są zgodne z obowiązującymi przepisami i honorowane są przez szkoły i Komisje Egzaminacyjne.