Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /wp-settings.php on line 18
Statut poradni | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Anny Dobosz

Statut poradni

STATUT

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Anna Dobosz

I. Postanowienia ogólne

II. Cele i zadania poradni

III. Struktura organizacyjna

IV. Finansowanie działalności

V. Postanowienia końcowe

I. Postanowienie ogólne.

§ 1

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 2

Osobę prowadzącą poradnię i jej założycielem jest osoba fizyczna: mgr Anna Dobosz, zamieszkała w Warszawie 02-483, przy ulicy Ryżowej 24 B.

§ 3

Poradnia prowadzi swoją działalność w Warszawie przy ulicy Ryżowej 24 B.

§ 4

Poradnia używa pieczęci:

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno Pedagogiczna

Anna Dobosz

ul. Ryżowa 24 B, 02-483 Warszawa

tel. 0 22 863 17 09, kom. 0 608 381 687

NIP: 522-161-98-12

§ 5

Korzystanie z usług świadczonych przez poradnię jest dobrowolne i odpłatne.

§ 6

Z usług poradni mogą korzystać:

a) dzieci, młodzież ich rodzice lub opiekunowie oraz dorośli (osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłoszenia się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym),

b) przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży.

II. Cele i zadania poradni

§ 7

Celem poradni jest udzielenie pomocy psychologicznej pedagogicznej i logopedycznej, dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz szerzenia wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 8

Cele poradnia realizuje poprzez następujące zadania:

W zakresie diagnozy: prowadzenie badań psychologiczno pedagogicznych i logopedycznych oraz oceny procesów integracji sensorycznej (diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży).

W tym:

a) pomoc rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci,

b) udzielanie pomocy diagnostycznej dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce oraz pomocy merytorycznej rodzicom ,

c) diagnoza

d) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.

W zakresie terapii:

a) prowadzenie terapii psychologicznej

b) prowadzenie terapii pedagogicznej

c) prowadzenie terapii logopedycznej

d) prowadzenie zajęć korekcyjno kompensacyjnych

e) wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka

W zakresie doradztwa :

a) prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego

b) poradnictwo,

c) konsultacje,

d) działalność informacyjną mającą na celu szerzenie wiedz psychologiczno pedagogicznej

§ 9

Poradnia realizuje swe cele i zadania we współpracy z:

· rodzicami,

· pracownikami poradni,

· nauczycielami przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych,

· innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, jeśli zachodzi taka potrzeba

§ 10

Poradnia oferuje swą pomoc klientom zgodnie z wymaganymi celami i zadaniami, statutami stosownie do zgłoszonych przez klienta potrzeb i zgodnie ze świadczoną ofertą usług.

III. Struktura organizacyjna

§ 11

Organami poradni są:

· Dyrektor

· Zespół specjalistów (pracownicy pedagogiczni)

§ 12

1. Dyrektor poradni w szczególności :

· kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,

· sprawuje nadzór pedagogiczny,

· dysponuje środkami finansowymi poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę poradni, wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

· ustalanie i przedstawianie pracownikom poradni właściwych dla nich zakresów obowiązków,

· rozwiązuje sytuacje sporne dotyczące pracowników i osób korzystających z usług poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w ramach jego kompetencji

2. Dyrektor poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

· zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników poradni,

· sposobu zatrudniania pracowników, ich wynagrodzenia oraz szczegółowego zakresu ich obowiązków.

3. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną poradni.

§ 13

Pracownikami pedagogicznymi poradni są: psychologowie, pedagodzy, logopedzi i neurologopedzi oraz terapeuci tworzący zespół specjalistów.

Do zadań zespołu specjalistów należy w szczególności:

· prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron badanych,

· diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

· wydawanie opinii potwierdzanych podpisem prze Dyrektora Poradni

· organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej dla uczniów, rodziców , w tym dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

§ 14

Pracownicy zatrudniani są na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło

§ 15

Radę pedagogiczną tworzą:

1. Przewodniczący – Dyrektor poradni

2. Członkowie zespołu specjalistów – pracownicy pedagogiczni poradni.

§ 16.

Rada pedagogiczna jest organem wnioskującym i opiniodawczym w kluczowych sprawach funkcjonowania poradni.

§ 17

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

· opiniowanie organizacji pracy poradni

· wnioskowanie i opiniowanie w sprawach finansowych poradni oraz zakupu narzędzi badawczych i pomocy do realizacji zadań statutowych

· ustalanie regulaminu swojej działalności

· podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

· opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie dodatkowego przydziału pracownikom stałych prac, zajęć.

§ 18

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział inne osoby zapraszane przez przewodniczącego bez prawa głosu.

§ 19

1. Prawa i obowiązki pracowników określa regulamin wewnętrzny stanowiący załącznik statutu.

2. Nieujęte regulaminem przepisy reguluje Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny

3. W sprawach spornych pracownik ma prawo odwołać się do dyrektora poradni w terminie 7 dni.

§ 20.

1. Z usług poradni mogą korzystać:

· dzieci, młodzież ich rodzice lub opiekunowie oraz dorośli (osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłoszenia się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym),

· przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży.

2. Klienci korzystający z usług świadczonych przez poradnię

· zgłaszają się dobrowolnie

· zgłaszają się osobiście, telefonicznie zamawiają usługę z oferty przedstawionej przez placówkę.

§ 21.

1) Korzystający z usług poradni mają prawo do:

a) dobrowolnego korzystania z usług świadczonych przez poradnię,

b) życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy w ramach świadczonych przez poradnię usług, zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

d) uzyskiwania opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz zaświadczeń zgodnych z uprawnieniami posiadanymi przez pracowników pedagogicznych poradni, zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi.

2) Rodzice, prawni opiekunowie mają prawo do uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych w charakterze obserwatora jeśli wyrażą taką wolę.

3) Poradnia wydaje opinie psychologiczno-pedagogiczne na: pisemny wniosek rodziców, prawnego opiekuna dziecka lub wniosek osoby dorosłej we własnej sprawie.

§ 22.

Korzystając z usług poradnia mają obowiązki:

1) Przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w stosunku do pracowników poradni oraz innych osób korzystających z usług poradni

2) Uwzględniania i dostosowania się do zasad funkcjonowania poradni dotyczących czasu pracy poradni i oferty świadczonych usług.

§ 23

1) Poradnia działa w ciągu całego roku, z możliwością przerwy feryjnej lub wakacyjnej.

2) Prowadzi są działalność 6 dni w tygodniu w godzinach:

· Poniedziałek 12:00 – 20:00

· Wtorek – piątek 9:00 - 19:00

· Sobota 9:00 – 15:00

3) Godziny pracy poradni ustala Dyrektor

4) Poradnia może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania prowadzący poradnię Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty, w ramach posiadanych środków.

IV. Finansowanie działalności

§ 26

  1. Poradnia jest placówką uzyskującą dochody z prowadzonej działalności usługowej:

· konsultacje indywidualne dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów,

· badanie i opiniowanie uczniów,

· diagnoza i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, integracji sensorycznej i logopedyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów.

  1. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i odpłatne.
  2. Poradnia uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej z:

· Opłat klientów za świadczone usługi

· darowizn

  1. Budżet Poradni mogą zasilać dodatkowo dotacje z funduszy Unii Europejskiej oraz inne dotacje.

§ 27

Funduszami poradni zarządza Dyrektor w taki sposób, aby można było z nich pokazywać wszystkie koszty w szczególności:

1) Koszta wynagrodzeń dla pracowników

2) Koszta najmu i eksploatacji pomieszczeń

3) Koszta zakupu materiałów i pomocy potrzebnych do realizacji zadań statutowych poradni

V. Rozporządzenia końcowe

§ . 28

1. Poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto stołeczne Warszawa pod numerem 26 P i posiada Zaświadczenie nr 2/P/08

2. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawiają Mazowiecki Kurator Oświaty

§ 29

W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja:

· ewidencja zgłoszeń klientów

· teczki indywidualne badanych – dokumentacje badań psychologicznych i pedagogicznych

· rejestr wydawanych opinii

· akta osobowe pracowników zawierające dokumentację dotyczącą kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w placówce pracowników

· dokumentacja z przebiegu prowadzonej terapii (indywidualnej, grupowej)

· księga protokołów Rady Pedagogicznej

· Inna dokumentacja wynikającą z nadzoru zadań statutowych zgodnie z ustaleniami Dyrektora placówki (np. dokumentacja dotycząca doradztwa, konsultacji)